Regulamin

Regulamin udzielania wsparcia i organizacji zbiórek

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja Wybierz by Pomóc z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej Fundacją działa na podstawie Statutu oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000695388.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady działania Fundacji, sposób i rodzaje pomocy świadczonej przez Fundację zarówno w ramach prowadzonej działalności statutowej jak również w ramach prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez wnioskodawcę/podopiecznego w celu uzyskania wsparcia lub organizacji zbiórki jest Fundacja.

 

2 ORGANIZACJA ZBIÓREK

 1. Zbiórki realizowane w ramach listy działań statutowych Fundacji są prowadzone w ramach działalności statutowej Fundacji. Lista działań statutowych Fundacji dostępna jest w statucie Fundacji udostępnionym na stronie wybierzbypomoc.org
 2. Zbiórki realizowane na cele inne niż wyszczególnione w liście działań statutowych Fundacji są prowadzone w ramach działalności gospodarczej Fundacji.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru w ramach jakiego rodzaju prowadzonej przez nią działalności dana zbiórka zostanie zorganizowana.
 4. Zbiórki organizowane są na wniosek podopiecznego lub innego podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu podopiecznego. Rozpatrzenie wniosku trwa do 14 dni. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać przedłużony o kolejne 7 dni.
 5. Złożenie wniosku nie gwarantuje jego pozytywnego rozpatrzenia przez Fundację.
 6. Zbiórka uruchamiana jest na okres 90 dni. W przypadku nie osiągnięcia założonego finansowego Fundacja zastrzega sobie prawo do przedłużenia zbiórki o kolejne 90 dni.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do zakładania i realizowania zbiórek we własnym zakresie bez wniosku stron trzecich na rzecz osób i podmiotów których sytuacja w ocenie władz Fundacji wymaga zaangażowania z uwagi na ważny interes społeczny.

 

3 CEL ZBIÓREK

 1. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele zgodne z wnioskiem podopiecznego i nie udziela pomocy finansowej na cel inny niż cel określony w porozumieniu z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
 2. Dopuszcza się zmianę celu pomocy wyłącznie na podstawie uzasadnionego wniosku podopiecznego. Fundacja zastrzega sobie prawo do podjęcia swobodnej decyzji w zakresie zmiany celu, na który zostaną przeznaczone zebrane środki pieniężne.
 3. Fundacja organizuje zbiórki dla wszystkich, których interes i sytuacja osobista uzasadnia potrzebę organizacji zbiórki. Fundacja jako pośrednik organizujący zbiórki czuwa nad prawidłową realizacją przeznaczenia środków zebranych dla podopiecznego.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy organizacji zbiórki na rzecz podopiecznego w sytuacji gdy ustali, że cel zbiórki nie zostanie spożytkowany w sposób określony we wniosku.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji celowości organizacji zbiórki w imieniu podopiecznego poprzez wgląd w dokumentację podopiecznego w tym dokumentację medyczną oraz finansową.
 6. W przypadku gdy Fundacja zbierze środki w imieniu podopiecznego a celowość zbiórki określona we wniosku zostanie skutecznie podważona, zebrane środki zostaną przeznaczone na cele pozostałych podopiecznych Fundacji lub na bieżącą jej działalność wedle swobodnego wyboru Fundacji.

 

4 ROZLICZENIE ZBIÓREK

 1. Fundacja nie przekazuje zebranych środków bezpośrednio na konto podopiecznego lub jego opiekuna. Wypłata zebranych środków realizowana jest wprost na ręce podmiotów oferujących na sprzedaż towar lub usługę, o którą wnosi podopieczny a środki uzbierane na rzecz podopiecznego lub w jego imieniu nie stanowią jego prywatnej własności.
 2. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.
 3. Fundacja oświadcza, że kwota stanowiąca 10% kwoty Darowizn przekazanych przez darczyńców stanowi darowiznę przeznaczaną na cele statutowe Fundacji. Fundacja nie pobiera od wpłacających żadnych prowizji i opłat za wpłatę.
 4. Fundacja ponosi również koszty organizacji zbiórki i koszty te każdorazowo zostają odliczone od kwoty przeznaczonej na rzecz podopiecznego.
 5. Koszty Fundacji, o których mowa w pkt. 4 powyżej obejmują między innymi:

  - rozliczenia na rzecz podmiotu obsługującego płatności internetowe;
  - wydatki na reklamę oraz inne formy aktywnego pozyskania darczyńców;
  - pozostałe koszty obsługi zbiórki w tym wydatki biurowe;
 1. Pełny dochód który Fundacja uzyska po opłaceniu wszystkich kosztów trafia z powrotem do podopiecznych i jest przeznaczany na dalsze cele statutowe.
 2. Wpłaty bez dopisku stanowią w całości dochód Fundacji na dowolny cel.
 3. W przypadku zakończenia zbiórki, gdy nastąpią dalsze wpłaty na rzecz danego podopiecznego, zostaną one rozdysponowanie na dalszą pomoc podopiecznemu, na innych podopiecznych lub na bieżącą działalność Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru co do sposobu wydatkowania nadpłaconych środków.
 4. W przypadku otrzymania przez Fundację środków lub darowizn na rzecz podopiecznego którego cel został już zrealizowany, Fundacja zastrzega sobie prawo do wyboru co do sposobu rozdysponowania otrzymanych wpłat / darowizn.

 

5 REALIZACJA CELU ZBIÓREK

 1. W przypadku zgromadzenia dla podopiecznego potrzebnej kwoty Fundacja przystępuję do realizacji wniosku poprzez bezpośrednie opłacenie zakupu towaru lub usługi u dostawcy, przy czym o terminie realizacji operacji finansowej na rzecz podopiecznego decyduje Fundacja.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyboru dostawcy celem dokonania zakupu lub opłacenia usługi na rzecz podopiecznego, pod warunkiem, że wybrany przez Fundację podmiot dostarczy produkt lub usługę zgodnie z wytycznymi
 3. Produkty żywnościowe, chemia, kosmetyki, leki, odzież, artykuły medyczne, opłacenie kosztów leczenia, rehabilitacji i innych oraz inne produkty i usługi zakupione przez Fundację, które zostaną skonsumowane i wykorzystane w całości przez Podopiecznego stanowią darowiznę na jego rzecz.
 4. Fundacja dokona zakupu / zapłaty w terminie do 30 dni od dnia uzyskania środków na cele podopiecznego.
 5. Sprzęt użytkowy zakupiony przez Fundację dla podopiecznego, stanowi własność Fundacji a użytkowanie go przez podopiecznego odbywało się będzie na zasadach bezpłatnego użyczenia, co będzie uregulowane osobną umową użyczenia.
 6. W przypadku braku uzbierania przez Fundację środków wymaganych do zakupu sprzętu czy też innych produktów lub opłacenia zabiegu lub innej usługi, podopieczny ma prawo wyboru do skorzystania z zapomogi w ograniczonym zakresie lub może przedłużyć zbiórkę.
 7. W przypadku śmierci podopiecznego lub innych okoliczności wykluczających możliwość zrealizowania świadczenia z wniosku, zebrane środki zostaną wykorzystane na cele innych podopiecznych i/lub bieżącą działalność fundacji.
 8. Środki wpłacone bez wskazania konkretnego celu lub podopiecznego na które mają zostać spożytkowane, zostaną wykorzystane na cele statutowe i/lub na bieżącą działalność Fundacji
 9. W przypadku otrzymania przez Fundację darowizny rzeczowej będącej przedmiotem zbiórki, środki ze zbiórki zostaną wykorzystane na pozostałe cele podopiecznego, innych podopiecznych o zbliżonych celach lub bieżącą działalność fundacji.

 

6 DAROWIZNY RZECZOWE

 1. Wszelkie darowizny rzeczowe przekazane Fundacji stają się jej własnością.
 2. Jeżeli darowizna rzeczowa przekazana na rzecz podopiecznego realizuje w części lub całości cel z zawartego porozumienia pomiędzy Fundacją a Podopiecznym, Fundacja zastrzega sobie prawo do odliczenia od zebranych środków na jego rzecz, kwoty odpowiadającej rynkowej wartości przekazanych darów, a środki pieniężne przeznaczyć na pozostają działalność statutową Fundacji.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do rozdysponowania otrzymanymi przedmiotami w sposób dowolny przy zachowaniu należytej staranności, dbając o interesy celów statutowych do jakich została powołana.
 4. Fundacja może rozdysponować otrzymane darowizny poprzez:

  - przekazanie darowizny podopiecznemu na rzecz którego została przekazana, pod warunkiem, że ten wyrazi na to zgodę.
  - przekazanie przedmiotu innemu podopiecznemu jeżeli okoliczności tego wymagają.
  - sprzedaż przedmiotu stanowiącego darowiznę na rzecz Fundacji i przeznaczenie środków na cele statutowe Fundacji.

 

7 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Podopieczny l/lub jego opiekunowie zobowiązani są do informowania Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących ich miejsca zamieszkania i sposobu kontaktu.
 2. Podopieczny l/lub jego opiekunowie zobowiązani są do informowania Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących zmian wpływających na celowość zorganizowanej przez Fundację zbiórki.
 3. Fundacja ma prawo do wykorzystana imienia i wizerunku podopiecznego w celu pozyskiwania środków na jego rzecz. Na cele realizacji zbiórki Fundacja wymaga dostarczenia co najmniej jednego zdjęcia nie starszego niż sprzed 6 miesięcy.

 

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja nie udziela informacji na temat danych osobowych Darczyńców bez ich zgody.
 2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem Fundacja będzie dążyć do ich odzyskania.
 3. Fundacja dopuszcza możliwość korzystania z loga oraz nazwy własnej Fundacji przez osoby oraz podmioty trzecie, pod warunkiem, że będą one wykorzystane do celów związanych ze zbiórką z wniosku Podopiecznego i że prośby oraz apele będą kierowane w imieniu własnym a nie imieniu Fundacji.
 4. Podopieczny lub jego opiekun ubiegający się o pomoc Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Darczyńca wpłacający środki na rzecz Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2019 r.

Paweł Panufnik
Fundator – Prezes Zarządu

 • Dane adresowe

  Fundacja Wyrywanych z Piekła Narcyzmu

  ul. Smolańska 3/121

  70-026 Szczecin

   

  mBank: 35 1140 2004 0000 3002 7709 9827

 • Dane kontaktowe

  tel. 91-481-9025
  tel. 513-442-190

  biuro[at]wyrywanizpiekla.org
  www.wyrywanizpiekla.org

 • Informacje

  KRS: 0000695388

  REGON: 368295964

  NIP: 9552441037

   

Script logo
Powered by lotier.pl IT, bezpieczeństwo IT, bezpieczeństwo, strony internetowe, sklepy internetowe, copy-writing, serwis, pogotowie IT, awarie, rozwiązywanie problemów IT.